Våra policyer

Integritetspolicy

23/5 2018 har följande policy upprättats/uppdaterats för SA Möbler AB.

Syfte

Vi värnar om din integritet och därför har vi utarbetat ett strukturerat regelverk för hantering av information rörande dig som person.

Vår avsikt här är att du skall får veta hur vi hanterar dina personuppgifter, vad vi använder uppgifterna till, vilka som får ta del av desamma och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig och de eventuella organisationer du representerar men också för att ge dig god service vad gäller marknadsföring och annan information. Därtill kan vi också behöva dina uppgifter för att uppfylla lagar och utföra kund och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring och vi tillhandahåller alltid adekvata sätt för dig att motsätta / avstå från dylikt.

 • Enligt marknadsföringslagen gäller ej krav på samtycke (dock möjlighet att genom aktivt val avstå från ytterligare information). Den registrerade inte aktivt har motsatt sig att få information från dig och ditt företag.
 • Marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter.
 • Den fysiska personen kan klart och tydligt, utan någon kostnad, motsätta sig att uppgifterna används i marknadsföringssyfte när uppgifterna samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

Därtill genom att du som individ eller som representant tar kontakt eller initierar en dialog kring möjliga gemensamma affärsmässiga åtaganden så sparas alltid relevant information med hänvisning till att vi skall kunna fullfölja krav i bokföringslagen samt för att kunna tillhandahålla viktig information avseende dina möjligheter till framtida affärer och serviceåtaganden som kan härledas – sättas samman med tidigare genomförd affär/förfrågan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här för exempel på personuppgifter som vi behandlar, helt eller delvis. I första hand behandlar vi uppgifter som härleds till dig och din anställning/näringsverksamhet men om kund handlar i egenskap av privatperson avser vi deras helt privata uppgifter.

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefon
 • Födelsedatum / personnummer (Som anställd, vid enskild firma eller som faktisk beställande konsument.)
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter.
 • Uppgifter som du registrerar – lämnar ifrån dig självmant/frivilligt.
 • Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter, du lämnar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i samband med att du lämnar dina uppgifter till oss, sänder en förfrågan, genomför en faktisk affär.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra åtaganden enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt.

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt, skriftligt eller muntligt.
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida.
 • Uppgifter som vi får från offentliga register.
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare.
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar.
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, tar anställning hos oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa samt om dina uppgifter måste sparas enligt bokföringslagen eller marknadsföringslagen. Du kommer också bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina uppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar och utvecklar fortlöpande rutiner och arbetsätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter skall ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära risker för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy eller faller under marknadsföringslagen eller bokföringslagen.

När lämnar vi ut personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett så betryggande sätt som möjligt.

Ansvar

SA Möbler AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kvalitetspolicy

Vår verksamhet bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar är det som ska styra vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet.

Vi ska vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet. Därför ska alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet.

 • Vi ska förstå och tillgodose kunders behov.
 • Våra produkter och tjänster ska levereras i tid.
 • Vi ska överträffa kundens förväntningar.
 • Vi ska vara den självklara och konkurrenskraftiga leverantören.
 • Genom aktivt förändringsarbete se över, förbättra och effektivisera alla våra processer utifrån kundens synvinkel och önskemål.
 • Ledningen ska kontinuerligt stödja, samordna och följa upp vårt kvalitetsarbete.
 • Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa vår kvalitetsmålsättning.
 • Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att vara kreativa i förbättringsarbetet och i kundernas upplevelse av vårt arbete.
 • Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer och ge den bästa servicen.
 • Ledningen ska säkerställa att medarbetarna är kompetenta, engagerade och ges möjlighet till utveckling och att nå målen.
 • Vi följer de krav som TMF Trä & Möbelföretagen ställer på oss.
 • Vi följer även i övrigt lagar, avtal och bestämmelser.
 • Arbetsplatsen ska vara miljövänlig.
 • Arbetsplatsen ska vara säker och bra ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Kvalitetspolicy (23.7 kB)

Miljöpolicy

Denna miljöpolicy gäller hela SA Möbler AB

Syfte

SA Möbler AB ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer och arbeta för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Vi vill att SA Möbler AB ska uppfattas som aktiv och trovärdig i sitt miljöarbete både:

 • internt för en fortsatt satsning på miljö- och hälsoanpassning av verksamheten.
 • externt för en minskad miljöpåverkan (vid produktionen) av våra tjänster/produkter.

Mål

Ett systematiskt miljöarbete i SA Möbler AB innebär att:

 • Gällande miljölagstiftning, andra aktuella regler och krav utgör miniminivå i SA Möbler ABs miljöarbete.
 • VD eller/och annan utsedd ansvarig formulerar årliga konkreta mål för SA Möbler ABs miljöarbete.
 • Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete.
 • VD eller/och annan utsedd ansvarig ansvarar att denna miljöpolicy och de aktuella målen efterlevs och successivt revideras.
 • Arbetstagare ska ges kontinuerlig utbildning och information om aktuell lagstiftning och andra regler samt ges kunskap om konkreta aktiviteter och miljöförbättrande insatser för arbetets utförande.
 • VD eller/och annan utsedd ansvarig gör årliga utvärderingar och revisioner av SA Möbler ABs miljöarbete utifrån utökade och nyformulerade mål.

Utgångspunkter och principer

 • Att vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten utifrån miljö-hänsyn.
 • Att vi följer den s.k. utbytesprincipen, vilken betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning.
 • Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfylld produktion eller verksamhet, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder.
 • Att alla arbetstagare med externa kontakter, samarbetspartner, leverantörer och kunder, åtar sig att samarbeta med dessa i syfte att också öka deras miljömedvetenhet och stödja dem i att minska sin miljöbelastning vid användningen av våra tjänster/produkter.

Åtaganden och Insatser

SA Möbler ABs miljöhänsyn innebär följande grundläggande åtaganden och konkreta insatser:

 • Att vi så långt det är möjligt undviker engångsartiklar och väljer miljögodkända kontors-material och annat förbrukningsmaterial.
 • Att vi strävar efter en så låg energiförbrukning som möjligt, genom att exempelvis släcka lampor och inte låta datorer stå i vänteläge när arbetsdagen är slut.
 • Att arbetstagare använder kommunikationer med liten miljöbelastning, minimera fysiska möten till när det bara är nödvändigt, e-post och videokonferenser istället för egen bil, vanlig post och resor till och från möten.
 • Att vi ställer rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljö-mässiga hänsyn vid större investeringar, exempelvis vid inköp av ny arbets- eller kontors-utrustning.
 • Att vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings- och miljö-stationer, exempelvis papper och kartong, batterier, elskrot, engångsglas etc.
 • Att vi tar hänsyn till återvinning av material och miljösäker avfallshantering samt att detta prioriteras framför exempelvis tillgänglighet och pris.
 • Att vi bara skriver ut nödvändiga dokument och där det är möjligt använder oss av dub-belsidig utskrift.
Miljöpolicy (61.1 kB)

Leverantörspolicy (Code of Conduct)

SA Möbler ställer krav på våra underleverantörer som levererar ingående material/komponenter vad gäller miljö, kvalitet och socialt ansvar. Vår ”Code of Conduct” är vårt sätt att se till att vi sköter våra affärer på ett etiskt riktigt och ansvarsfullt sätt.

Vi förväntar oss därmed att våra leverantörer tillämpar våra krav vi ställer för ett ansvarsfullt och hållbart samarbete. De krav vi ställer skall vara utgångspunkten för våra inköp vid upphandlingar både med nya och befintliga leverantörer.

Våra ”Code of Conducts” är:

 • FN:s konvention om mänskliga rättigheter skall följas
 • ILO:s konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet följs
 • Barnarbete får ej förekomma i någon form
 • Mutor och korruption är absolut förbjudet
 • All anställning hos leverantören skall vara frivillig
 • Alla anställda skall arbeta ett visst antal timmar per vecka enligt nationell lagstiftning
 • Alla människor bedöms lika oavsett kön, etnisk bakgrund, religion, nationalitet, sexuell läggning och fysiska eller psykiska handikapp
 • Full föreningsfrihet skall råda
 • Det är under inga omständigheter acceptabelt att bestraffa, kränka, tillåta tvångsarbete, eller i någon form trakassera personalen
 • Lönen ges, enligt de gällande nationella eller lokala lönenivåerna, dock skall lönen vara skälig för att ge en dräglig tillvaro
 • Gällande lagstiftning och normer skall respekteras och efterföljas
 • Leverantören måste följa arbets och anställningslagar
 • Leverantörens anläggningar måste uppfylla lagstadgade och avtalade säkerhetsregler
 • Leverantören skall ha en beredskapsplan
 • Leverantören skall uppfylla de krav som ställs via möbelfakta, samt intyga detta skriftligen
 • Leverantören skall uppfylla arbetsmiljökrav enligt SA8000 som minimikrav
 • Leverantören ska kunna uppfylla miljökrav enligt ISO14001 eller liknande
 • Efterlevnaden av dessa förhållningsregler är föremål för revisioner
Leverantörspolicy (68.8 kB)