Miljöpolicy

Denna miljöpolicy gäller hela SA Möbler AB

Syfte

SA Möbler AB ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer och arbeta för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Vi vill att SA Möbler AB ska uppfattas som aktiv och trovärdig i sitt miljöarbete både:

 • internt för en fortsatt satsning på miljö- och hälsoanpassning av verksamheten.
 • externt för en minskad miljöpåverkan (vid produktionen) av våra tjänster/produkter.

Mål

SA Möbler AB ska fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar.

Medel – ett systematiskt arbete

Ett systematiskt miljöarbete i SA Möbler AB innebär att:

 • Gällande miljölagstiftning, andra aktuella regler och krav utgör miniminivå i SA Möbler ABs miljöarbete.
 • VD eller/och annan utsedd ansvarig formulerar årliga konkreta mål för SA Möbler ABs miljöarbete.
 • Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete.
 • VD eller/och annan utsedd ansvarig ansvarar att denna miljöpolicy och de aktuella målen efterlevs och successivt revideras.
 • Arbetstagare ska ges kontinuerlig utbildning och information om aktuell lagstiftning och andra regler samt ges kunskap om konkreta aktiviteter och miljöförbättrande insatser för arbetets utförande.
 • VD eller/och annan utsedd ansvarig gör årliga utvärderingar och revisioner av SA Möbler ABs miljöarbete utifrån utökade och nyformulerade mål.

Utgångspunkter och principer

 • Att vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten utifrån miljö-hänsyn.
 • Att vi följer den s.k. utbytesprincipen, vilken betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning.
 • Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfylld produktion eller verksamhet, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder.
 • Att alla arbetstagare med externa kontakter, samarbetspartner, leverantörer och kunder, åtar sig att samarbeta med dessa i syfte att också öka deras miljömedvetenhet och stödja dem i att minska sin miljöbelastning vid användningen av våra tjänster/produkter.

Åtaganden och Insatser

SA Möbler ABs miljöhänsyn innebär följande grundläggande åtaganden och konkreta insatser:

 • Att vi så långt det är möjligt undviker engångsartiklar och väljer miljögodkända kontors-material och annat förbrukningsmaterial.
 • Att vi strävar efter en så låg energiförbrukning som möjligt, genom att exempelvis släcka lampor och inte låta datorer stå i vänteläge när arbetsdagen är slut.
 • Att arbetstagare använder kommunikationer med liten miljöbelastning, minimera fysiska möten till när det bara är nödvändigt, e-post och videokonferenser istället för egen bil, vanlig post och resor till och från möten.
 • Att vi ställer rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljö-mässiga hänsyn vid större investeringar, exempelvis vid inköp av ny arbets- eller kontors-utrustning.
 • Att vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings- och miljö-stationer, exempelvis papper och kartong, batterier, elskrot, engångsglas etc.
 • Att vi tar hänsyn till återvinning av material och miljösäker avfallshantering samt att detta prioriteras framför exempelvis tillgänglighet och pris.
 • Att vi bara skriver ut nödvändiga dokument och där det är möjligt använder oss av dub-belsidig utskrift.