Integritetspolicy

23/5 2018 har följande policy upprättats/uppdaterats för SA Möbler AB.

Syfte

Vi värnar om din integritet och därför har vi utarbetat ett strukturerat regelverk för hantering av information rörande dig som person.

Vår avsikt här är att du skall får veta hur vi hanterar dina personuppgifter, vad vi använder uppgifterna till, vilka som får ta del av desamma och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig och de eventuella organisationer du representerar men också för att ge dig god service vad gäller marknadsföring och annan information. Därtill kan vi också behöva dina uppgifter för att uppfylla lagar och utföra kund och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring och vi tillhandahåller alltid adekvata sätt för dig att motsätta / avstå från dylikt.

 • Enligt marknadsföringslagen gäller ej krav på samtycke (dock möjlighet att genom aktivt val avstå från ytterligare information). Den registrerade inte aktivt har motsatt sig att få information från dig och ditt företag.
 • Marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter.
 • Den fysiska personen kan klart och tydligt, utan någon kostnad, motsätta sig att uppgifterna används i marknadsföringssyfte när uppgifterna samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

Därtill genom att du som individ eller som representant tar kontakt eller initierar en dialog kring möjliga gemensamma affärsmässiga åtaganden så sparas alltid relevant information med hänvisning till att vi skall kunna fullfölja krav i bokföringslagen samt för att kunna tillhandahålla viktig information avseende dina möjligheter till framtida affärer och serviceåtaganden som kan härledas – sättas samman med tidigare genomförd affär/förfrågan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här för exempel på personuppgifter som vi behandlar, helt eller delvis. I första hand behandlar vi uppgifter som härleds till dig och din anställning/näringsverksamhet men om kund handlar i egenskap av privatperson avser vi deras helt privata uppgifter.

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefon
 • Fax
 • Födelsedatum / personnummer (Som anställd, vid enskild firma eller som faktisk beställande konsument.)
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter.
 • Uppgifter som du registrerar – lämnar ifrån dig självmant/frivilligt.
 • Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter, du lämnar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i samband med att du lämnar dina uppgifter till oss, sänder en förfrågan, genomför en faktisk affär.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra åtaganden enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt.

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt, skriftligt eller muntligt.
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida.
 • Uppgifter som vi får från offentliga register.
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare.
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar.
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, tar anställning hos oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa samt om dina uppgifter måste sparas enligt bokföringslagen eller marknadsföringslagen. Du kommer också bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina uppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar och utvecklar fortlöpande rutiner och arbetsätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter skall ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära risker för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy eller faller under marknadsföringslagen eller bokföringslagen.

När lämnar vi ut personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett så betryggande sätt som möjligt.

Ansvar

SA Möbler AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.