Leverantörspolicy

SA Möbler ställer krav på våra underleverantörer som levererar ingående material/komponenter vad gäller miljö, kvalitet och socialt ansvar. Vår ”code of conduct” är vårt sätt att se till att vi sköter våra affärer på ett etiskt riktigt och ansvarsfullt sätt.

Vi förväntar oss därmed att våra leverantörer tillämpar våra krav vi ställer för ett ansvarsfullt och hållbart samarbete. De krav vi ställer skall vara utgångspunkten för våra inköp vid upphandlingar både med nya och befintliga leverantörer.

Våra ”Code of Conducts” är:

 • FN:s konvention om mänskliga rättigheter skall följas
 • ILO:s konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet följs
 • Barnarbete får ej förekomma i någon form
 • Mutor och korruption är absolut förbjudet
 • All anställning hos leverantören skall vara frivillig
 • Alla anställda skall arbeta ett visst antal timmar per vecka enligt nationell lagstiftning
 • Alla människor bedöms lika oavsett kön, etnisk bakgrund, religion, nationalitet, sexuell läggning och fysiska eller psykiska handikapp
 • Full föreningsfrihet skall råda
 • Det är under inga omständigheter acceptabelt att bestraffa, kränka, tillåta tvångsarbete, eller i någon form trakassera personalen
 • Lönen ges, enligt de gällande nationella eller lokala lönenivåerna, dock skall lönen vara skälig för att ge en dräglig tillvaro
 • Gällande lagstiftning och normer skall respekteras och efterföljas
 • Leverantören måste följa arbets och anställningslagar
 • Leverantörens anläggningar måste uppfylla lagstadgade och avtalade säkerhetsregler
 • Leverantören skall ha en beredskapsplan
 • Leverantören skall uppfylla de krav som ställs via möbelfakta, samt intyga detta skriftligen
 • Leverantören skall uppfylla arbetsmiljökrav enligt SA8000 som minimikrav
 • Leverantören ska kunna uppfylla miljökrav enligt ISO14001 eller liknande
 • Efterlevnaden av dessa förhållningsregler är föremål för revisioner